TRAFFIC ROAD: EXERCISE 1.

0
458

Results

-

Conglatulations

Share This

Re do

Share This

#1. Amatara ndanga agomba gucanirwa rimwe n'amatara yo kubizikana na:

#2. Ibyo ari byo byose , abakozi babifitiye ububasha, bashobora gutegeka kugendera

#3. Umugenzi wese uri mu nzira nyabagendwa, agomba guhita yumvira ibitegetswe na

#4. Uburemere ntarengwa bwemewe bujya ku cyome bwerekanwa na

#5. Mbere yo kwinjira mu isangano aho bagomba kuzenguruka , umuyobozi w'ikinyabiziga agomba

#6. Imyaka fatizo ku bayobozi b'ibinyabiziga biri mu nzego C, D, E na F ni:

#7. Ijambo ikinyabiziga gifatanyije , bivuga ikinyabiziga gikomatanyije kimwe ariikinyabiziga gikurura , ikindi ari

#8. Icyemezo cyo kwambura burundu uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga kimenyeshwa

#9. INTABAZA NDANGURURAJWI IKORESHWA GUSA IGIHE IKINYABIZIGA NDAKUMIRWA

#10. ijambo" inzira y'ibinyabiziga" bisobanura

#11. Umjyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba

#12. Mbere yo kugira uwo unyuraho, umuyobozi wese agomba kwiringira ko

#13. Ijambo "remoroki ntoya" bivuga remoroki iyo ariyo yose, ifite uburemere

#14. Urwego C rureba imodoka zagenewe gutwara ibintu bifite uburemere ntarengwa bwemewe:

#15. Mu bitegekwa n'umukozi ubifitiye ububasha, ukuboko kuzamuye gutegeka ibi bikurikira

#16. abanyamaguru bagomba kunyura mu myanya yabateganyirijwe iyo iri ahatageze mu ntera ya

#17. Ijambo akagarura rumuri, risobanura akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri

#18. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bikururana iyo bigenda bigomba kugira

#19. Kubisikana bikorerwa ku ruhande

#20. Inyamaswa zigenda ku muhanda zigomba uko bishoboka kosegukomeza kugendera

Finish

SHARE

Share This

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here